Polityka prywatności

Polityka Prywatności www.taxoffice.pro z dnia 19.10.2020 r.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych oraz wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad zgodnie z Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO.

  1. Informacje ogólne

Administratorem wszystkich danych osobowych przetwarzanych w ramach witryny www.taxoffice.pro jest Anna Rolewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą White Hedgehog Accounting Services Sp. z o.o., NIP 6793218084, REGON 389176157, ul. Wadowicka 7, 30-363 Kraków, adres e-mail: sekretariat@taxoffice.pro, telefon +48 570 555 101.

2. Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań; KRS: 0000612359, NIP: 7822622168 wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach przy rejestracji, są przechowywane na serwerach H88 S.A. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca ten ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Dane dostępowe i hosting

Na naszą stronę internetową można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem).


4. Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). To działanie służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym przedstawieniu naszej oferty. Narzędzie Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dzięki stosowanej na naszej stronie internetowej anonimizację IP, adres IP Użytkownika jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.

Google LLC ma siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W umowie pomiędzy USA a Komisją Europejską stwierdzony został odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu przez Google gromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierze i zainstaluje wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

5. Polityka plików cookies

W serwisie www.taxoffice.pro wykorzystywane są pliki cookies, które mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, jednak ich wykorzystanie jest zanonimizowane, więc nie zostaje zapisywane ani przechowywane. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

6. Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności imię i nazwisko, numer PESEL, adres, e-mail, jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, przekazywane za pośrednictwem www.taxoffice.pro przez Użytkowników.

7. Cel przetwarzania

Umieszczone w systemie dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. korzystania z funkcjonalności www.taxoffice.pro,
  2. kontaktu Administratora z Użytkownikiem, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika,
  3. wykonywania czynności marketingowych przez Administratora,
  4. świadczenia usługi newslettera.
  5. Informacja o odbiorcach danych podstawowych

Dane osobowe znajdujące się w systemie mogą być udostępnione i przekazywane osobom trzecim. Okoliczność ta nie wpływa na obowiązki Administratora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Udostępnianie danych odbywa się na podstawie upoważnień udzielanych w oparciu o właściwe przepisy. Przekazywanie danych odbywa się zaś w oparciu o stosowne umowy zapewniające bezpieczeństwo przekazywanych danych.

8. Przekazywanie do państw trzecich

Dane osobowe nie zostaną przekazane do państw trzecich.

9. Prawa właścicieli danych osobowych

Osoby, których dane dotyczą uprawnione są do żądania:

– dostępu do danych, które ich dotyczą
– sprostowania danych, które ich dotyczą
– usunięcia danych, które ich dotyczą
– ograniczenia przetwarzania danych, które ich dotyczą
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych
– przeniesienia ich danych osobowych
– wycofania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem.

10. Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania przez nas danych osobowych w systemie jest:

– wykonywanie obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa
– prowadzenie anonimowych statystyk, w celu poprawienia pracy systemu
– wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w systemie w określonym i wskazanym celu

11. Okres przechowywania danych

Dane zawarte w systemie przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji usługi, dla której zostały zebrane i dopóki posiadamy do tego podstawę prawną.

Dane, których obowiązek przechowywania wynika z ustawy przechowujemy zgodnie z wymogami, które określają stosowne przepisy.

Pozostałe dane są usuwane niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usługi, w której celu zostały zebrane, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawi wyrażonej zgody niezwłocznie po jej wycofaniu.

12. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacji na temat danych osobowych i ich przetwarzania uzyskacie Państwo pod adresem:

White Hedgehog Accounting Services Sp. z o.o., NIP 6793218084, REGON 389176157, ul. Wadowicka 7, 30-363 Kraków, adres e-mail: sekretariat@taxoffice.pro, telefon +48 570 555 101.
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

13. Przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

W przypadku stwierdzenia wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator niezwłocznie rozpoczyna procedurę sprawdzenia, która ma na celu dokonanie oceny charakteru, przyczyn i skutków naruszenia. W toku sprawdzenia Administrator bierze pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą oraz dokonują oceny poziomu tego ryzyka.

14. E-Mail-Newsletter

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy wykorzystywać Państwa adres e-mail w celu przesyłania naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po otrzymaniu takiej wiadomości zaprzestaniemy przesyłania do Państwa naszego newslettera, ale adres e-mail może zostać przez nas nadal zapisany.